top of page

Huấn luyện và kèm cặp

Biến đổi

Huấn luyện và kèm cặp

với Debendra Manandhar

"Thế giới bên ngoài của bạn là sự phản chiếu của thế giới bên trong của bạn."

                        - Debendra Manandhar

 

Huấn luyện là một cách hiệu quả để giúp người tham gia nhìn vào bên trong và nhìn thấy thực tế hiện tại của họ mà họ đang tạo ra, sau đó giúp họ tìm ra cách riêng để tiếp tục tạo ra tương lai mong muốn của họ. Đó là một quá trình rất đẹp và mạnh mẽ.

  Chúng tôi cung cấp  Một –đến- Một  cũng như  Tập đoàn  huấn luyện, và theo cách của tôi là huấn luyện chuyển đổi sẽ tạo ra Đột phá, tạo ra kết quả mạnh mẽ.

Hãy tạo ra những bước đột phá và thay đổi mang tính chuyển đổi trong chính bạn, điều đó cũng sẽ mang lại những thay đổi mạnh mẽ trong thế giới bên ngoài của bạn.

 

Bạn không có giới hạn,

Không có ranh giới nào cho bạn bên ngoài bạn,

Ranh giới duy nhất bạn có là trong bạn,

Mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng,

Bạn cũng có thể biến chúng thành hiện thực !!!

Huấn luyện là để giúp bạn nhìn vào bên trong, nhìn rõ những gì bạn thực sự muốn trong cuộc sống của mình và xem điều gì đang ngăn cản bạn trở thành con người thật của bạn! Và ,, sau đó giúp bạn xóa bỏ tất cả những ranh giới mà chính bạn đã tạo ra!

 

bottom of page