top of page
Wheat Field

Câu chuyện huấn luyện của tôi

Có kinh nghiệm. Đã được chứng nhận. Hỗ trợ.

Tôi đã là Chuyên gia Huấn luyện được chứng nhận đầy đủ từ năm 2000, giúp khách hàng của tôi trên khắp khu vực San Francisco đạt được các mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của họ. Bản chất công việc của tôi là tạo điều kiện cho sự phát triển bản thân bằng cách giúp bạn xác định những thách thức và thất bại cốt lõi trong cuộc sống của bạn, để bạn có thể tự tin vượt qua chúng. Tôi chuyên tạo các kế hoạch được cá nhân hóa và cung cấp các công cụ để hướng dẫn bạn tiến lên và đạt được mục tiêu mong muốn.

Liên lạc
bottom of page