top of page

学习对在线课程的反思

德本德拉·马南达尔

नेपालमा锁定शुरुभएपछि,शुरुशुरु在线类别करीबकरीबएकवर्षहुनलागेकोलागेको 00 -

 

रत्यस्कालागीयस自我反思

1) तपाईकोनाम:

 

2)गएकोएकवर्षमातपाईलेदेबेन्द्रमानन्धरसंगकुनकुनकुनclass classभयो?

 

3)देबेन्द्रदेबेन्द्रसंगपहिलो在线课程कुनमहिनामालिनुभएकोथियो?

 

 

A部分:तपाईको सिकाई, अभ्यास र अनुभूति बारे 自我反思:

 

4)तपाईआफुलाईमहत्वपूर्णलागेका -

 

5)सिकाईसिकाई,आफुलाईऊपयोगीलागेकाआफुलेगरीआएकाअभ्यासहरुअभ्यासहरु:

 

6)सिकाईरअभ्यासबाट,आफुमा - आफ्नोजीवनमाआएका - भएकापरीवर्तनहरुएवंअनुभूतिहरु:

 

7)देबेन्द्रदेबेन्द्रमानन्धरसंगकोसिकाईकासिकाईकाबारेमातपाईकोवादेबेन्द्रमानन्धरकाबारेमाभन्नभन्नकेहीकेही

 

B部分:आगामी दिनहरुका लागी

 

8)तपाईसिकाईरअभ्यासकोयात्रालाईनिरन्तरतादिनचाहनुहुन्छ。 केकालागीहोला?

 

9)आफ्नोआफ्नो,तपाईकेचाहनुहुन्छवाजीवनमाअहिलेभन्दाकेपरीवर्तनभएकोहुन्छ

 

10)आफुलेखोजीरहेको - चाहिरहेकोहुनकालागी,केकुरासिक्नपाएहुन्छवाकेभएहुन्छजस्तोलाग्छ?

 

11)आफुअगाडिबढ्नकोलागी,आईरहेकोचुनौति - बाधा - कठिनाईहरु:

 

12) आफुलाई भन्न मन लागेका अन्य केहि कुराहरु:

请发送您的意见:

用英语或尼泊尔语,

如果可能,作为 Word 文档通过电子邮件发送至:debendra2020@gmail.com

谷歌自我反思表格:

如果您觉得在 Google 表单上进行自我反思更自在,您也可以这样做!

这是 Google 表单的链接:

https://forms.gle/7X3nbjXT6VZWzf3K7

*** PS 对于那些想要继续这个学习之旅的人,有一个互动程序,

2077 年 2 月 24 日,星期一,

晚上 8 点 30 分

@ 飞涨

 

 

bottom of page