top of page
Yoga at Home

学习之旅

2077

一年的在线课程 - 2077

正念练习

30天练习

 

“重温 2077 年的学习之旅

为 2078 年做准备”

Debendra 的 5 天特别在线课程

 

“2077सालकोसिकाईकोयात्रालाईफर्केरहेर्नेर2078कोलागीआफुलाईतयारीगर्ने”

 

 

कोरोनारलकडाऊनकोकारणलेशुरुभएको在线课程कोएकवर्षपूराभएकोछ,यस在线课程मासहभागीभईसिकाई - अभ्यासरअनुभूतिमार्फतआफ्नोजीवनमापरीवर्तनकोयात्रामारहनुभएका,तपाईहरुकालागी5-दिनेविशेष在线课程गर्दैछु,ऊक्तविशेषकक्षामासहभागीहुनका लागी हार्दिक आमन्त्रण गर्दछुं।

 

मिति: चैत्र 23 गते सोमबार देखि चैत्र 27 गते शमक्,

समय: हरेक दिन बेलुका 8.30 बजे

(आफ्नो सिकाई बारे 自我反思 लेख्नु पर्ने हुन्छ।

 

यदियदितपाईऊक्तविशेषकक्षामाकक्षामासहभागीहुनचाहनुभने,आजचैत्र21गते,शनिवारसम्मfacebook messengerमा“5天在线课程”भनेरशन्देशपठाऊनुहोला。

 

मंगल मैत्री कामना

自我反思 - 2077

 

“2077 को देबेन्द्र मानन्धर 'बरदेश' संगको

在线课堂को

"

 

反思लेख्दालेख्दा静止माराखेरआफुलाईभित्रैदेखिमहत्वपुर्णकुराहरुसंक्षिप्तरसारपूर्णरुपमालेख्नुहोलाहोला。

 

*तपाईकोतपाईकोआफ्नोअनुभवअनुभवअरुधेरैकोजीवनमापरीवर्तनल्याऊनप्रेरणादायीहुन!!!

 

1. तपाईको लागी महत्वपूर्ण सिकाई हरु

 

2.तपाईलेगरीआऊनुभएकाअभ्यासहरु,आफुलाईऊपयोगीलागेकाअभ्यासहरु

 

3.सिकाईसिकाईरअभ्यासलेगर्दागर्दाआफुलेगरेकामहत्वपूर्णअनुभूतिहरु:

 

4.आफ्नोआफ्नोसिकाईरअभ्यासलेलेगर्दाआफुमा -

 

5.देबेन्द्रदेबेन्द्रमानन्धरसंगकोयससिकाईकोसिकाईकोयात्रादेबेन्द्रमानन्धरसंगकोतपाईकोअनुभवबारेभन्नमनभनलागेकाकेहीकुराहरु:

 

 

* भोली चैत्र 22 गते सम्ममा लेखेर पठाऊनु होला।

 

 

*** 电子邮件:debendra2020@gmail.com

 

 

मंगल मैत्री कामना,

bottom of page