top of page

《唤醒更高的你》
“तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन:
एऊटा फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन”

Relaxation

介绍性工作坊

唤醒更高的你》

चैत्र 5 गते शनिवार, 2078  

9 - 5 天

2022 年 3 月 19 日

上午 9 点至下午 5 点

高级研讨会

Lilies

一日工作坊信息

《唤醒更高的你》

तपाईलेतपाईलेसाच्चैबांच्नचाहनुभएको:एऊटाऊत्कृष्टजीवन - एऊटाफरकजीवन  

 

* मिति: 2078 साल चैत्र 5 गते, शनिवार

* समय: बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

(注册बिहान8.30बजेदेखिहुनेछ。र,8.50बजेभित्रहोटेलमाआईहोला。)

 

* स्थान: होटेल Hotel Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039 / 01421942)

* 午餐:गोष्ठीमा दिवा-भोजन (Lunch)

 

* शुल्क: यस गोष्ठीको लागी शुल्क तोकिएको छैन। गोष्ठीकोअन्तमातपाईलेस्वेच्छाले贡献प्रदानगर्नुसक्नुहुनेछ。

 

* 喝水लिएर आऊनु होला।

 

* पूर्ण समय 全职 सहभागीता आवश्यक छ।

bottom of page