top of page

正念练习

《正念练习》

“स्मृतिकोअभ्यास”

दोश्रो महिना – जेष्ठ 2078

自我反省 र आफ्नो अभ्यास र अनुभूति बारेको 报告 बारे जानकारी

 

1) तपाईहरु ज - जस्ले हरेक हप्ता 自我反思 लेख्ने 选项 रोज्नु भएक

 

हरेकहप्ताकोशुक्रवारसम्ममाआफ्नो自我反思मलाईमलाईपठाऊनु -电子邮件मा

 

2)自我反思प्राप्तभएकाहरुसंगको报告पालोपालोपालो,हरेकहप्ताआईतवारदेखिहुन्छ。 बेलुका 7 बजे बाट,

 

3) तपाईको 报告 गर्ने पालो कुन दिन हो भन्ने 时间表 शनिवार पाऊनु हुनेछ

 

4) यदितपाई,अभ्यासमामात्रसहभागीहुनहुन्छ,र自反射लेख्नर报告गरीगरीचाहनुभने,自我反射पठाऊनआवश्यकछैन。

 

5)यसविषयमा,तपाईकोकेहीप्रश्नवास्पष्टचाहेकोकेहीछमलाईमलाईमलाईमलाईमामामामामामासक्नुसक्नु

दोश्रो महिनाको 自我反省

 

1)正式练习- आफ्नो ध्यानको अभ्यास र अनुभूति बारे

 

2)非正式实践- ध्यानभन्दाबाहेककोसमयमाआफुकतिरहनरहनछ?

 

3) आफ्नोमनलाईसफापार्ने - सदचितमारहीआफ्नोकाम - कुराहरुगर्नेआफ्नोअभ्यासकस्तोभईछ?

 

4) आफ्नो情绪रआफ्नो意图लाईलाईथाहापाऊनेआफ्नोअभ्यासकस्तोभईरहेको?

 

5) यसरीअभ्यासगरीरहन्दा ,आफुलाईकस्तोअनुभूतिभईरहेकोछ?

 

 

मंगल मैत्री कामना,

 

正念是通过注意你的想法来觉知当下,

情绪和感觉、身体的身体感觉和/或周围环境。

正念可以是当下的一种“心态”,随着时间的推移,

它可以成为一种持久的个人特质或一种存在和生活方式

因此,我们练习将正念意识带入生活中尽可能多的时刻。

mindfulness 2.jpg
p-a-r-k-4-qualities-of-mindfulness.png

《静的练习》

“स्थीरताकोअभ्यास

 

《静的练习》

“स्थीरताकोअभ्यास”

"

bottom of page