top of page

静的练习

《静的练习》

“स्थीरताकोअभ्यास”

 

7 दिनेअभ्यास  

  2078 年 20 月 26 日至 26 日(2021 年 7 月 4 日至 11 日)

हरेक दिन बिहान 6.00 - 7.00 बजे सम्म

放大 मा

सबैलाईनमस्कारसर्वप्रथम,तपाईहरुसबैलाई7 - दिने“स्थीरताकोअभ्यासमास्वागतछ!

 

यस अभ्यास तपाई आफु भीत्रको एक यात्रा (Inner Journey) हो।

 

यस 7 - दिने अभ्यास बारे केही जानकारी :

 

- ध्यान अभ्यास हरेक दिन बिहान ठीक 6.00 बजे शुरु ह,ुन्

- 5.50 बछे भीत्रमा Zoom Class मा आई सक्नु होला,

- 6.00 बजे भन्दा पछि Zoom मा भित्र आऊन सकिने छैन।

- आफुशान्तसंगध्यानबस्नको,शान्तकोठारआफुलाईऊपयुक्तध्यानबस्नेरोज्नुहोला。

 

* कक्षा音频माहुनेछ।

कक्षा अवधि भर, आफ्नो Mic लाई Mute मा राख्नु होला। र, आफ्नो 相机 बन्द गरेर बस्नु होला।

 

* ZOOMमामाआफ्नो寄存器गर्नुगर्नु,रZOOMमाआफ्नोदेखिनेदेखिनेबस्नु。 मंगल मैत्री कामना सहित,

***आफुआफुभित्रकोशान्तरर - हाम्रोलागीधेरैआवश्यकछ,रमहत्वपूर्णपनिछ!!!

***भित्रीभित्री(内在静止)लेहामीलाईजीवनकोहरेकऊतारचढावकाबीचमापनिआफ्नोजीवनलाईकासाथ,रआफ्नोभीत्रकोहृदयकोअनुसारअगाडिअगाडिसक्नेसक्नेबन्नमासघाऊपुर्याऊन्छ。

 

 

 

每天保持安静和静止对我们来说非常重要。

这是一种回归并重新与自己联系的方式。

这是我们的方式 倾听我们内心的声音——发自内心的声音。

这是我们为我们创造一个强大而稳定的基础的一种方式 - 这样我们就可以处理我们的生活。

接地 - 居中 - 存在

正念是通过注意你的想法来觉知当下,

情绪和感觉、身体的身体感觉和/或周围环境。

正念可以是当下的一种“心态”,随着时间的推移,

它可以成为一种持久的个人特质或一种存在和生活方式

因此,我们练习将正念意识带入生活中尽可能多的时刻。

mindfulness 2.jpg
p-a-r-k-4-qualities-of-mindfulness.png
bottom of page