top of page
ebook-medium_edited_edited_edited_edited
ค้นพบตัวเอง: สมุดงานเกี่ยวกับ PLD

ค้นพบตัวเอง: สมุดงานเกี่ยวกับ PLD

สมุดงานจะช่วยให้คุณมองลึกเข้าไปในตัวเอง และช่วยให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้น ค้นพบตัวเอง

 

มันจะช่วยให้คุณค้นพบ:

- 'ฉันเป็นใคร?"

- ค่านิยมหลักของคุณ

- คุณทำอะไร  ต้องการที่จะเป็นและทำในชีวิตของฉัน

- อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของคุณ?

 

    $1.99ราคา
    bottom of page