top of page

“ปลุกคุณให้สูงขึ้น”
" तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको จิวนิษ:
ตา फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन"

Relaxation

การประชุมเชิงปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับ

ปลุกคุณให้สูงขึ้น”

ประตู 5 गते शनिवार, 2078  

9 - 5 ขวบ

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น.

เวิร์คช็อประดับแอดวานซ์

Lilies

ข้อมูลการประชุมเชิงปฏิบัติการวันเดียว

“ปลุกคุณให้สูงขึ้น”

तपाईले साच्चै बाอเมริกา  

 

* จำนวน: 2078 กฤษฎีกา 5 จิวตาร

* ชื่อ: बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

( การลงทะเบียน ब ह ; ह 8)

 

* ชื่อ: होटेल Hotel Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039 / 01421942)

* อาหารกลางวัน: गोष्ठीमा दिवा-भोजन (อาหารกลางวัน) एवं चिया - कफी ब्यवस्था गरीएको छ।

 

* शुल्क: ยส गोष्ठीको लागी शुल्क तोकिएको छैन। गोष्ठीको अन्तमा तपाईले स्वेच्छाले ผลงาน प्रदान गर्नु सक्नु हुनेछ।

 

* आफुलाई आवश्यक अन्य सामाग्री हरु जस्तै कापी, कलम, ขวดน้ำ ई ลิซาร์ อูนอู ฮัลลา

 

* หน้าแรก

bottom of page