top of page

การฝึกสติ

“การฝึกสติ”

“สมาทิคโค อาส”

วันแม่แห่งชาติ – जेष्ठ 2078

การสะท้อนตนเอง र आफ्नो अभ्यास र अनुभूति बारेको การรายงาน बारे जानकारी

 

1) तपाईहरु ज - जस्ले हरेक हप्ता การสะท้อนตนเอง लेख्ने ตัวเลือก रोज्नु भएको छ,

 

हरेक हप्ताको शुक्रवार सम्म मा आफ्नो สะท้อนตนเอง मलाई पठाऊनु होला - e-mail मा

 

2) การไตร่ตรองตนเอง प्राप्त भएका हरु संगको การรายงาน पालो पालो गरेर, हरेक हप्ता आईतवार देखि शुरु हुन्छ। บาส 7 บะเต็ด,

 

3) taको การรายงาน गर्ने पालो कुन दिन हो भन्ने กำหนดการ शनिवार पाऊनु हुनेछ

 

4) यदि तपाई, अभ्यास मा मात्र सहभागी हुन चाहनु हुन्छ, र สะท้อนตนเอง लेख्न र การรายงาน गरी रहन चाहनु हुन्श नेछैन्श्न प्रनकना

 

5) यस विषयमा, तपाईको केही प्रश्न वा स्पष्ट हुन चाहेको केही छ भने मलाई ผู้ส่งสาร मा message पठाऊन सक्नु ुहन्छ।

दोश्रो महिनाको สะท้อนตนเอง लेख्न का लागी केही बुंदाहरु:

 

1) การฝึกปฏิบัติอย่างเป็นทางการ - आफ्नो ध्यानको अभ्यास र अनुभूति बारे

 

2) การปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการ - ध्यान भन्दा बाहेक को समयमा आफु कति स्मृतिमा रहन सकेको छ?

 

3) आफ्नो मनलाई सफा पार्ने - सदचितमा रही आफ्नो काम - कुरा हरु गर्ने आफ्नो अभ्यास कस्तो भई रहेको छ?

 

4) आफ्नो Emotions रआफ्नो ความตั้งใจ लाई थाहा पाऊने आफ्नो अभ्यास कस्तो भई रहेको छ?

 

5) यसरी अभ्यास गरी रहन्दा , आफुलाई कस्तो अनुभूति भई रहेको छ?

 

 

มังกอล มอนติ คาร์มันนา

 

สติ คือ การตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะโดยสังเกตความคิดของตน

อารมณ์และความรู้สึก ความรู้สึกทางร่างกาย และ/หรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

สติอาจเป็น "สภาวะของจิตใจ" ในปัจจุบันขณะและเมื่อเวลาผ่านไป

มันจะกลายเป็นลักษณะส่วนบุคคลที่ยั่งยืนหรือเป็นวิถีชีวิต

ดังนั้นเราจึงฝึกนำสติสัมปชัญญะมาสู่ช่วงเวลาต่างๆ ในชีวิตให้ได้มากที่สุด

mindfulness 2.jpg
p-a-r-k-4-qualities-of-mindfulness.png

“ฝึกความนิ่ง”

"สรีตาโค อาสฺ

 

“ฝึกความนิ่ง”

"สตีรีตาโคอาส"

"

bottom of page