top of page

"Awakening to Higher You"
"तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन:
एऊटा फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन"

A Zoom Class with

Debendra Manandhar

Relaxation

Introductory Workshop On

"Awakening to Higher You"

Part - 2

Practices On Vibrating Higher

आषाढ 4 गते शनिवार, 2079 

9 - 5 बजे

On June 18, 2022 Saturday

from 9 AM - 5 PM

Lilies

Information On One Day Workshop​​

"Awakening to Higher You"

Part - 2 

Practices On Vibrating Higher

तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन: एऊटा ऊत्कृष्ट जीवन - एऊटा फरक जीवन 

 

* मिति: आषाढ 4 गते शनिवार, 2079

* समय: बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

( Registration बिहान 8.30 बजे देखि शुरु हुनेछ। र, 8.50 बजे भित्र होटेलमा आई पुग्नु होला।)

 

* स्थान: होटेल Hotel Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039 / 01421942)

* Lunch: गोष्ठीमा दिवा-भोजन (Lunch) एवं चिया - कफी ब्यवस्था गरीएको छ।

* Clothing: यस दिन हामी Practices हरु गर्ने हुनाले, आफुलाई Comfortable लाग्ने, सकभर cotton को, खुकुलो loose fitting लुगामा आऊनु होला। र, सकभर आफुलाई energetically शितल लाग्ने रंग को लुगा मा आऊनु होला।

 

* आफुलाई आवश्यक अन्य सामाग्री हरु जस्तै कापी, कलम, Water Bottle ई. लिएर आऊनु होला।

 

* पूर्ण समय Full Time सहभागीता आवश्यक छ।

*** शुल्क: यस गोष्ठीको लागी शुल्क तोकिएको छैन। तपाईले श्रध्दा पूर्वक प्रदान गर्नु हुने Contribution बाट यस गोष्ठी संचालन हुनेछ। गोष्ठीको अन्तमा, तपाईले स्वेच्छाले श्रध्दापूर्वक प्रदान गर्नु हुने Contribution स्वीकार गरीनेछ।

***Important:

 

सहभागीता Commitment गर्नु होला!!!

तपाईको सहभागीता Commitment को लागी

"मैले गोष्ठीका नीयम हरु पढी सकें, सबै नीयमहरु पालना गर्नेछुं"

भनी आषाढ 2 गते सम्म मा email वा Facebook Messenger मा पठाऊनु होला।

"Every next level of your life will demand a different version of yourself."

 

Main topic for Part - 2

Practices on Vibrating Higher


Vibrate Higher!

bottom of page