"Awakening to Higher You"
"तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन:
एऊटा फरक जीवन, एऊटा उत्कृष्ट जीवन"

A Zoom Class with

Debendra Manandhar

Relaxation

Introductory Workshop On

"Awakening to Higher You"

Part - 2

Practices On Vibrating Higher

बैशाख 24 गते शनिवार, 2079 

9 - 5 बजे

On May 7, 2022 Saturday

from 9 AM - 5 PM

Lilies

Information On One Day Workshop​​

"Awakening to Higher You"

Part - 2 

Practices On Vibrating Higher

तपाईले साच्चै बांच्न चाहनु भएको जीवन: एऊटा ऊत्कृष्ट जीवन - एऊटा फरक जीवन 

 

* मिति: बैशाख 24 गते शनिवार, 2079

* समय: बिहान 9 बजे - अपरान्ह 5 बजे सम्म

( Registration बिहान 8.30 बजे देखि शुरु हुनेछ। र, 8.50 बजे भित्र होटेलमा आई पुग्नु होला।)

 

* स्थान: होटेल Hotel Nepal Cottage Resort, पकनाजोल

(फोन 014248039 / 01421942)

* Lunch: गोष्ठीमा दिवा-भोजन (Lunch) एवं चिया - कफी ब्यवस्था गरीएको छ।

* Clothing: यस दिन हामी Practices हरु गर्ने हुनाले, आफुलाई Comfortable लाग्ने, सकभर cotton को, खुकुलो loose fitting लुगामा आऊनु होला। र, सकभर आफुलाई energetically शितल लाग्ने रंग को लुगा मा आऊनु होला।

 

* आफुलाई आवश्यक अन्य सामाग्री हरु जस्तै कापी, कलम, Water Bottle ई. लिएर आऊनु होला।

 

* पूर्ण समय Full Time सहभागीता आवश्यक छ।

*** शुल्क: यस गोष्ठीको लागी शुल्क तोकिएको छैन। तपाईले श्रध्दा पूर्वक प्रदान गर्नु हुने Contribution बाट यस गोष्ठी संचालन हुनेछ। गोष्ठीको अन्तमा, तपाईले स्वेच्छाले श्रध्दापूर्वक प्रदान गर्नु हुने Contribution स्वीकार गरीनेछ।

***Important:

 

सहभागीता Confirm गर्नु होला!!!

तपाईको सहभागीता Confirmation को लागी

"मैले गोष्ठीका नीयम हरु पढी सकें, सबै नीयमहरु पालना गर्नेछुं"

भनी बैशाख 23 गते शुक्रवार सम्म मा email वा Facebook Messenger मा पठाऊनु होला।

"Every next level of your life will demand a different version of yourself."

 

Main topic for Part - 2

Practices on Vibrating Higher


Vibrate Higher!

Namaste House, Sohrakhutte, Kathmandu, Nepal.

98432-41765

Contact Us

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Thank you for submitting!