top of page

Bạn muốn hỗ trợ công việc của chúng tôi?

Đóng góp / Quyên góp

Để hỗ trợ công việc của chúng tôi,

để truyền bá Học tập chuyển đổi,

và cung cấp Huấn luyện chuyển đổi

với tỷ lệ được trợ cấp và / hoặc Miễn phí

cho những người không có khả năng nó !!!

Chúng tôi cam kết truyền bá thông điệp đến càng nhiều người xung quanh càng tốt  thế giới!!!

bottom of page